Zásady ochrany osobních údajů

Zásády zprácování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (dále jen: „GDPR”) je Iva Bartoňková, Dubová 3334/12, Ostrava, 723 00, IČO: 87107261 (dále
jen: „správce“).
2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal
na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

• 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je o plnění smlouvy mezi Vámi a správcem
podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• o oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• o Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k
objednávce zboží nebo služby.
• 2. Účelem zpracování osobních údajů je o vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní
údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí
osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů
není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• o zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
• 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje o po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních
vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
o po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,
nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby o podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb
na základě smlouvy,
o podílející se na zajištění provozu služeb,

o zajišťující marketingové služby.
2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje poskytovateli mailingových služeb Smartemailig.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte o právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl.
15 GDPR,
o právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR.
o právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
o právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
o právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
o právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře
nebo kliknutím na tlačítko formuláře v případě zájmu o e-book zdarma, o přihlášení na webinář či
přihlášení k odebírání novinek. Potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních
údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2023.